Ogłoszenie z dnia 2016.04.07

Dostawa maszyn stolarskich  wraz  z  wyposażeniem  w   narzędzia  linii  technologicznej  do  produkcji  domów  mobilnych  oraz  wózków  widłowych  do  transportu  wewnętrznego.

Data zamieszczenia: 07. 04.2016  r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia o  charakterze   publicznym .

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:   Fabryka  Domów   Mobilnych  i  Szkieletowych  "Lark  Leisure  Homes"  sp.  z o.o.  z  siedzibą  w   Darłowie,  ul.  Sowińskiego  12a

  • Adres strony internetowej zamawiającego: 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:   Przedsiębiorca

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa maszyn stolarskich  i  wózków   widłowych  oraz  narzędzi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa :

 OGŁOSZENIE
LP.
 
 
1.
KOCIOŁ GRZEWCZY  NOWY
kocioł grzewczy o mocy ok. 950KW lub na kubaturę ogrzewania ok. 20 000m3. Uniwersalny do spalania biomasy  w postaci wiórów drzewnych ,i drewna kawałkowego

Kocioł wodny niskotemperaturowy systemu otwartego.

2.
STOŁY MOTYLKOWE  NOWE
do ręcznego składania konstrukcji szkieletowych ścian i elementów dachów i stropów z niezależnymi strefami mocowania.

Zestaw (tzw. motylkowy) obejmuje stół podawczy i odbiorczy w systemie sprzężonym. Do prefabrykacji konstrukcji o długości do 12 metrów i 3,8 metra.

3.
 Centrum do prefabrykacji konstrukcji ciesielskich -  1 szt. . PARAMETRY: 4  lub 5  osi  obróbczych.  UŻYWANE
Ważne: możliwość wykonywania połączeń na tzw. jaskółczy ogon na wszystkich powierzchniach obrabianego materiału. Przekrój obrabianego materiału minimalny 20x40mm/ maksymalny 200/450mm. Maszyna o konstrukcji dającej możliwość rozbudowy o dodatkowe kombisuporty, zwłaszcza głowicę dłutującą.

 4.
PRASA NOWA
Atestowana prasa do łączenia elementów drewnianych za pomocą płytek kolczastych z podajnikami rolkowymi przed prasą 4m, za prasą odbiorczy 12m (ława odbiorcza). Do automatycznego dwu-stronnego zaprasowywania płytek na materiały drzewne o grubości do 80mm. Siła nacisku około 30 ton. Ława podawcza 4m. Minimalna grubość tarcicy 28mm.

5.
PRZEMYSŁOWA STRUGARKA  UŻYWANA
Przemysłowa strugarka czterostronna 6-cio głowicowa. prędkość posuwu ok. 30/min. Silniki napędowe po 11KW podające ostatnie wrzeciono poziomo (do ewentualnego zamocowania pił rozcinających). Szerokość obrabianego materiału 170mm.

6.
OKLEINIARKI PRZEMYSŁOWE

NOWE 
Wyposażone w agregaty frezowania wstępnego, oraz agregaty do zarabiania naroży, pracująca z prędkością 12÷18/min. Grubość oklejanych elementów 8÷60mm oraz możliwość przyklejania i obróbki doklejek z drewna litego do 8mm. Możliwość stosowania różnych rodzajów klejów pod różnymi postaciami: granulat, patrony, PU

7.
PILARKI FORMATOWE

NOWE/UŻYWANE
Do piłowania płyt stolarskich i wiórowych z materiałów drewnopochodnych i laminowanych oraz wzdłużnego i poprzecznego przecinania drewna, wyposażona w agregat z urządzeniem podcinającym. Wyposażone w stolik do cięcia poprzecznego drewna i płyt pod różnymi kątami. Piła główna uchylna i podnoszona w pionie. Pilarka powinna być wyposażona w elektryczną nastawę szerokości cięcia sterowaną z pulpitu i regulację szerokości rzazu piły podcinającej/ najlepiej sterowana z pulpitu. Cięcie  o  wymiarach  207/280  cm.

8.
INSTALACJA ODPYLAJĄCA  NOWA
Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej (filtr, silos, orurowanie, urządzenie transportowe) instalacji odpylającej w systemie podciśnieniowym. Szacunkowa wydajność modułowego filtra podciśnieniowego 40-50 tys. m3 na godzinę, filtr powinien posiadać możliwość rozbudowy.

(Skład instalacji: filtr podciśnieniowy, silos z wygarniaczem, rozładunek silosu opcjonalnie do kotła lub brykieciarki)

9.
WÓZEK WIDŁOWY BOCZNEGO PODNOSZENIA  UŻYWANY
Udźwig około 3,5 ton, wysokość podnoszenia ok. 7 metrów, do pracy w transporcie wewnętrznym/ w hali produkcyjnej.

10.
WÓZEK WIDŁOWY TELESKOPOWY UŻYWANY
Wysokość podnoszenia około 15 m, maksymalna ładowność około 4,5t

11.
WÓZEK WIDŁOWY CZOŁOWY  UŻYWANY
Przedniego podnoszenia do pracy w halach produkcyjnych. Możliwość podnoszenia do 4t, wysokość podnoszenia minimum 4,0m.

12.
ZAKUP PODNOŚNIKÓW NOŻYCOWCYCH -2sztuki
Podnośniki nożycowe zewnętrzne o wysokości podnoszenia do 4 metry i 4,7 metra

13.
ZAKUP OŚWIETLENIA LEDOWEGO DO HAL PRODUKCYJNYCH -1 kpl.
Oświetlenie ledowe hal produkcyjnych wg projektu

14.
ZAKUP URZĄDZENIA DO ŁĄCZENIA FORMATEK MEBLOWYCH -1 sztuka

 

oraz na narzędzia  nieużywane stanowiące wyposażenie stanowisk pracy:

- pneumatyczne  zszywacze - 6 sztuk

- pneumatyczne   gwoździarki - 11 sztuk

- elektryczna wiertarko -wkrętarki akumulatorowe - 15 sztuk;

- elektryczne   ręczne pilarki - 4 sztuki

- elektryczne wyrzynarki - 8 sztuk;

- pneumatyczne  zszywacze do membran  - 9 sztuki

- elektryczne  frezarki  o  mocy  od  600 W  do  750  W - 4 sztuki

- elektryczne  wiertarko-  wkrętarki   sieciowe  - 1 sztuka

- elektryczne frezarki   o  mocy  od  900  W  do  1100  W  - 4 sztuki 

- pneumatyczne   wkrętarki do śrub  - 4sztuki

- elektryczne   noże  do wykładzin - 1sztuka

- pneumatyczne  zszywacze do wykładzin  - 2sztuki

- pneumatyczne  zszywarki  - 4 sztuk

- elektryczne  wiertarko- wkrętarki  - 4 sztuki 

-   elektryczna  pilarka ukośnica - 2 sztuki

-  elektryczne  frezarki  o  mocy  od  2.000W  do  2.200 W - 1 sztuka    

-  elektryczną  szlifierka ręczna  - 1sztuka

-  elektryczne  wiertarki  sieciowa   - 3 sztuki

-  Piły tarczowe ,frezy i noże, głowice

 

 Miejsce dostawy : siedziba Zamawiającego

4. Wszystkie dostarczone elementy składające sie na przedmiot zamówienia muszą być kompatybilne ze sobą.

5. Warunki jakie musi spełnić przedmiot dostawy i warunki dostawy:

1) przedmiot dostawy musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego dla każdego rodzaju asortymentu, i spełniać wymogi określone przepisami prawa, polskich norm i posiadać ważne certyfikaty dopuszczenia do użytkowania , dokumentacja  w języku  polskim;

2) Przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające urządzenia do użytkowania oraz instrukcję obsługi w języku polskim: technologiczną i bhp z uwzględnieniem zapobiegania awariom i usuwania skutków awarii.

3) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

4) Wykonawca dokona dostawy   wraz  z  montażem,  proponowana  cena  obejmuje  koszty  dostawy  i  montażu.  Montaż  będzie  dokonywany  w  zakładzie  produkcyjnym  znajdującym  się  w  siedzibie  zamawiającego;

 5) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w terminach nie dłuższych niż 7  dni, z tym , że reakcja na wezwanie do awarii nie może być dłuższa niż 2 dni robocze. (wszystkie koszty związane z gwarancją i przeglądami serwisowymi- np. dojazd do miejsca przeglądu, naprawy, pokrywa Wykonawca).

7) Strony dokonają rozruchu przedmiotu zamówienia w dniu ustalonym pomiędzy stronami.

3) Zamawiający w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia dostawy ma prawo reklamować przedmiot dostawy lub dokonać jego zwrotu, jeżeli okaże się, ze nie spełnia on wymagań Zamawiającego.

4) Na rozpatrzenie reklamacji Wykonawca ma 7 dni roboczych. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych usunie zgłoszone nieprawidłowości poprzez: uzupełnienie dostawy lub wymiany na nowy w przypadku zakwestionowania, jakości.

6) Reklamacje Zamawiający będzie zgłaszał pocztą lub faxem za potwierdzeniem, do osoby wskazanej przez Wykonawcę.

 7) Nie udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania przyjmuje się za uznanie reklamacji.

8) Wykonawca udzieli nie krótszej niż gwarancja producenta na przedmiot zamówienia na zasadach ogólnych.

9) Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego i/  lub  podpisania  protokołu  odbioru  przedmiotu  zamówienia  bez  zastrzeżeń.

10) Zamawiający nie przyjmie faktury, jeżeli zostaną zgłoszone  zastrzeżenia do przedmiotu dostawy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.64.21.00 -Obrabiarki do obróbki drewna;  wózki  widłowe -    42415000-8, narzędzia  44510000-8 , kotły  grzewcze 44621220-7

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak ,  ale  z  wyłączeniem  narzędzi;

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach:  do 40  .

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI  -    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    na podstawie złożonego oświadczenia ocena na zasadzie spełnia / nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    na podstawie złożonego oświadczenia ocena na zasadzie spełnia / nie spełnia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    nie  dotyczy

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    na podstawie złożonego oświadczenia ocena na zasadzie spełnia / nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    na podstawie złożonego oświadczenia ocena na zasadzie spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz  świadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:   najniższa cena   oraz   potwierdzony  przez  uprawnionego  rzeczoznawcę  stan  techniczny  urządzeń  i  maszyn oraz  ich  wartość ,

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: .....................................
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:       17   maja  2016  r.  do  godz.  15;  miejsce: siedziba Zamawiającego,  Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 40   dni  (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  : nie

 

Protokół z posiedzenia komisji

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU (z dnia 13 czerwca 2016 r.):

"Zawiadamia się zainteresowanych, że w wyniku postępowania przetargowego jako Wykonawca została wyłoniona firma SOLID WOOD CENTER sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Koniawska 11, a pozostałe oferty nie spełniły kryteriów formalnych i zostały odrzucone. "